Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dirksen B.V. versie 2008

Artikel 1 (Toepasselijkheid en definities)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop- en verkoop en/of overige diensten, van Dirksen Schoonmaakartikelen B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: “Dirksen”.

2. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de wederpartij”.

3. Onder de netto factuurwaarde wordt verstaan: de overeengekomen prijs c.q. vergoeding (exclusief belastingen en heffingen) minus de prijs / vergoeding voor de (nog) niet-geleverde zaken en/of (nog) niet verrichtte diensten en minus emballage en minus de eventueel gegeven korting(en).

4. Dirksen wijst de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

5. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen Dirksen en de wederpartij.

Artikel 2 (Aanbiedingen, offertes en prijzen)

1. Alle aanbiedingen en offertes van Dirksen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

2. Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.

3. Dirksen is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de wederpartij, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de Dirksen moeten worden verricht en/of worden geleverd.

Artikel 3 (Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

1. De overeenkomst tussen Dirksen en de wederpartij komt pas tot stand nadat Dirksen de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Zolang Dirksen de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, kan Dirksen de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen.

2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en / of offerte van Dirksen, is het bepaalde in artikel 2 en lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Indien in de aanvaarding door de wederpartij voorbehouden en/of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht en/of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien Dirksen tevens schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

4. Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Dirksen en de wederpartij zijn overeengekomen.

5. Dirksen is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 2 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij door te berekenen. Indien Dirksen een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is de wederpartij slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10 % van de totaal overeengekomen koopprijs.

Artikel 4 (Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging)

1. Dirksen verplicht zich jegens de wederpartij om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door Dirksen aan de wederpartij verzonden opdrachtbevestiging.

2. De wederpartij dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging door Dirksen is verzonden, schriftelijk aan Dirksen kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in de eerste volzin bedoelde verplichting(en) van Dirksen jegens de wederpartij.

3. De wederpartij kan géén rechten ontlenen aan de door Dirksen gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties.

4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat e.d. van de door Dirksen geleverde zaken leveren voor de wederpartij géén grond op om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbind en, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.

5. Het is Dirksen te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de wederpartij is vereist – toegestaan de totstandgekomen overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren.

6. Dirksen is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Dirksen of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Dirksen. De wederpartij vrijwaart Dirksen geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Dirksen en/of derden.

Artikel 5 (Levertijden, aflevering en risico)

1. De door Dirksen opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt Dirksen niet in verzuim en kan de wederpartij niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist.

2. De levering geschiedt af magazijn van Dirksen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de (af) te leveren zaken gereed staan voor de
wederpartij in het voorraad c.q. opslagmagazijn van Dirksen en dit schriftelijk of anderszins door Dirksen kenbaar wordt gemaakt c.q. wordt bevestigd aan de wederpartij. Vanaf het moment als bedoeld in de tweede volzin worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van de wederpartij en zijn deze voor diens risico.

3. In het geval aflevering niet af magazijn plaatsvindt, zijn de kosten van aflevering en/of bezorging voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in lid 2, tweede volzin en verder van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

4. Ingeval aflevering of bezorging plaatsvindt als bedoel in lid 3 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte en/of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

5. Indien er ter hare beoordeling gerede twijfel bestaat bij Dirksen omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de wederpartij, is Dirksen bevoegd haar verplichtingen waaronder begrepen de aflevering en/of bezorging als bedoeld in dit artikel, op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan Dirksen. Of de door de wederpartij aangeboden zekerheden voldoende zijn is ter beoordeling van Dirksen. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Dirksen door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.

Artikel 6 (Verpakkingsmateriaal )

Dirksen is niet gehouden verpakkingsmateriaal terug te nemen.

Artikel 7 (Opslag en retentierecht)

1. Indien de wederpartij weigert de afgeleverde zak en af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Dirksen bevoegd deze zaken voor rekening van de wederpartij op te slaan. Van de opslag zal de wederpartij zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk in kennis worden gesteld door Dirksen. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn afgeleverd c.q. te zijn bezorgd aan de wederpartij en zijn voor risico van de wederpartij.

2. Ingeval Dirksen overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde c.q. bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag nadat de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel de wederpartij weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is zij een boete van €100,– per dag verschuldigd tot een maximum van €10.000,–. Dirksen is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van Dirksen op aanvullende schadevergoeding.

3. Dirksen is bevoegd haar verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door de wederpartij zijn voldaan, alsmede totdat de verschuldigde boete op grond van lid 2 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Dirksen uit hoofde van eerdere –en/of latere totstandgekomen overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van Dirksen vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen.

4. Ingeval zaken ter reparatie en/of onderhoud aan Dirksen worden aangeboden, is Dirksen bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de wederpartij uit hoofde van eerdere- en/of latere totstandgekomen overeenkomsten en/of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Dirksen vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de wederpartij daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

5. Ingeval Dirksen uit andere hoofde zaken van de wederpartij onder zich heeft, is zij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de wederpartij heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die Dirksen – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op de wederpartij.

6. Het krachtens dit artikel aan Dirksen toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze voorwaarden.

Artikel 8 (Niet toerekenbare tekortkoming)

1. De in artikel 5 genoemde levertijd en/of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door Dirksen wordt verlengd met de periode, gedurende welke Dirksen door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van Dirksen is sprake, indien Dirksen na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Dirksen als bij derden van wie Dirksen de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Dirksen ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Dirksen in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.

3. Indien door overmacht de levering van zaken en/of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel Dirksen als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Dirksen, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingverklaring de andere partij heeft bereikt.

4. In geval door overmacht de resterende te leveren zaken en/of te leveren diensten van Dirksen meer dan twee maanden worden vertraagd, is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan Dirksen te voldoen voor de zaken en/of diensten die reeds door Dirksen zijn geleverd c.q. zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden c.q. zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt c.q. voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 9 (Aansprakelijkheid)

1. Dirksen is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de wederpartij die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Dirksen tenzij in het hiernavolgende uitdrukkelijk anders is bepaald, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Dirksen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Dirksen geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen:

a) Dirksen is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan en/of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, stijfvastheid en overige aanverwante eigenschappen van die zaken en/of door het (al dan niet ondeskundig) gebruik c.q. de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen en / of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens de wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Dirksen en/of aan door deze ingeschakelde derden;

b) in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Dirksen nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging en/of verrichte diensten;

c) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

d) de door Dirksen te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de wederpartij te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade.

2. De wederpartij is gehouden Dirksen, alsmede haartoeleveranciers, te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).

Artikel 10 (Reclames)

1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de wederpartij op het feit dat de door Dirksen afgeleverde zaken en/of verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.

2. De wederpartij is verplicht ingeval van aflevering en/of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 4, alle afgeleverde en/of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering en/of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.

Bedrijvenpark Twente 151

7602 KE ALMELO

Tel.nr. +31 (0)546 54 99 99